Make your own free website on Tripod.com
การปล่อยตัวชั่วคราว
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราว
1. ติดต่อที่เจ้าหน้าธุรการขอทราบชื่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน
2. พบพนักงานคุมประพฤติพร้อมหลักฐานที่แสดงความเกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน เช่น สำเนาทะเบียน บ้าน หลักฐานใบเกิดของเด็ก หรือ เยาวชน
3. ให้ถ้อยคำพร้อมรายละเอียดการดูแลเด็กหรือเยาวชนระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว
4. กรอกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและสัญญา พร้อมมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5. ฟังผลพิจารณาอนุญาต และชำระเงิน (เฉพาะกรณีที่ใช้เงินสดวางประกัน)
6. รับเด็กหรือเยาวชนพร้อม ปฏิบัติ ตามสัญญาการประกัน
/ หลักฐาน ......

- 12 -

หลักฐานที่นำมาประกอบในการยื่นคำร้อง ขอปล่อยตัวชั่วคราว
1. หลักฐานแสดงอายุเด็ก หรือ เยาวชน (หากเป็นนักเรียน ควรนำหลักฐานมาด้วย)
2. หลักฐานการแสดงตัวของผู้ประกัน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้
3. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ประกัน (กรณีใช้ตำแหน่งเป็นประกัน)
4. หนังสือยินยอมของคู่สมรส (กรณีหลักทรัพย์ที่ใช้ยื่นเป็นประกันเป็นสินสมรส)
5. เงินสดใช้วางเงินประกัน ตามวงเงินที่กำหนด หรือตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนพิจารณา ให้วางประกอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
1. เป็นบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ บุคคลที่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้มายื่นคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวแทน
2. เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งเด็ก / เยาวชน รู้จักเป็นอย่างดี และได้รับความเคารพ นับถือเชื่อฟัง
3. ไม่มีประวัติหรือข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใช้เด็กหรือเยาวชนเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมาย
4. สามารถนำเด็ก / เยาวชนมาพบเจ้าหน้าที่ได้ตามกำหนดนัดทุกครั้ง
5. มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพและสถานที่ทำงาน สามารถปฏิบัติตามสัญญาประกันได้
การถอนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกันตัวนายประกันสามารถยื่นคำร้องขอถอนหลักประกันได้ทันที เมื่อ
1. ขอเปลี่ยนหลักประกันใหม่
2. นำตัวเด็กหรือเยาวชนไปส่งและขอถอนประกัน
3. พนักงานสอบสวนขาดผัดฟ้อง ไม่มีการฟ้องภายในกำหนดระยะเวลา สั่งไม่ฟ้องขอปล่อยตัว หรือ มีเหตุอื่นที่มีผลทำให้คดีสิ้นสุดตามกฎหมาย
4. พนักงานอัยการยื่นฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลและไม่มีการยื่นขอประกันตัวต่อศาล
หมายเหตุ
1. ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่ ต้องการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้พบพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนเพื่อร่วมคิดหาทางช่วยเหลือที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชน ต่อไป
2.หากสงสัยว่าเด็กหรือเยาวชนใช้ยาเสพติด เกี่ยวข้องกับผู้เสพ หรือผู้จำหน่ายยาเสพติด โปรดให้ข้อเท็จจริงแก่พนักงานคุมประพฤติเพื่อร่วมกันหาวิธีบำบัดฟื้นฟูและป้องกันการถูกจับกุมซ้ำอีก
3. กรณีคดีอุกฉกรรจ์ เช่น ปล้น ฆ่า โทรมหญิง ชิงทรัพย์มีการบาดเจ็บ จำหน่ายยาเสพติด มียาเสพติดไว้ในครอบครองเกิน 25 เม็ด หรือยาเสพติดประเภทอื่นเป็นจำนวนมาก ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวัน เวลา ทำการปกติเท่านั้น เว้นแต่มีหลักฐานการบรรเทาร้ายแห่งคดีประกอบการพิจารณาตามสมควร
4. กรณียื่นร้องปล่อยตัวชั่วคราววันหยุดราชการและนอกเวลาทำการปกติ ต้องเป็นเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาที่ถูกส่งตัวไว้ในความควบคุมใหม่ในช่วงเวลานอกราชการดังกล่าว เท่านั้น โดยให้วางหลักประกันหรือเงินสดไม่น้อยกว่าอัตราขั้นสูงที่กำหนดไว้ในอัตราวงเงินประกันในหลักเกณฑ์ปกติ
5. เงินหรือหลักทรัพย์ที่ใช้วางประกัน ผู้ประกันจะได้รับคืนทั้งหมด หากมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว เด็กหรือเยาวชนมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลได้โดยถอนหลักประกันชั้นสถานพินิจไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาล