Make your own free website on Tripod.com

นางจิตรนันท์   หนูเทพ 
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา    

 

นางประไพ      รักขพันธ์
นักวิชากอบรมและฝึกอบรมวิชาชีพ  7 ว
หัวหน้าสถานแรกรับ

 

นางยุพดี  ภิรมย์ยาภรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6
หัวหน้าฝ่าบยริหารงานทั่วไป

นางสาวจุไรวรรณ   บุญฤทธิ์
พนักงานคุมประพฤติ 6  ว
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานคดี