Make your own free website on Tripod.com
- 7 -
ปกครองไม่เหมาะสมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ สถานพินิจฯ ก็มีหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เยาว์ตามคำสั่งศาลจนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ
สถิติคดีครอบครัวซึ่งศาลส่งมาสถานพินิจ ปี 2545 = 146 คดี
สถิติคดีครอบครัวซึ่งศาลส่งมาสถานพินิจ ปี 2546 = 149 คดี
สถิติคดีครอบครัวซึ่งศาลส่งมาสถานพินิจ ปี 2547 = 149 คดี
งานบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชน
เป็นหน้าที่ของสถานแรกรับซึ่งมีหน้าที่รับตัวเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำผิด จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาคดี มีหน้าที่ดังนี้
- ควบคุมดูแลการกินอยู่ หลับนอน เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
- จำแนกเด็กและเยาวชน และเสนอมาตรการและวิธีบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนาและสงเคราะห์

                     หน้าแรก   1     2   3    4     5      6