Make your own free website on Tripod.com
- 6 -
() หากผู้อำนวยการสถานพินิจฯอนุญาตให้ฟ้องได้ ผู้เสียหายต้องทำคำฟ้องแนบความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ดังกล่าวยื่นต่อศาล
คดีที่มีการฟ้องในศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็น ผู้ฟ้องซึ่งระยะเวลาในการฟ้องคดีเด็กและเยาวชน คดีซึ่งมีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน พนักงานสอบสวนต้องรีบสอบสวนและส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนถูกจับกุม
(ก) คดีที่มีอัตราโทษจำคุกเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี ขอผัดฟ้องได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 15 วัน
(ข) คดีที่มีอัตราโทษเกิน 5 ปีขึ้นไป ขอผัดฟ้องต่อไปได้รวม 4 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 15 วัน
วิธีลงโทษที่ศาลเยาวชนและครอบครัวใช้ ได้แก่
1. ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัว
2. ปรับ ซึ่งอาจใช้เพียงอย่างเดียว หรือใช้พร้อมวิธีการอื่น
3. วางเงื่อนไขคุมประพฤติ
4. วางข้อกำหนด
5. ส่งตัวไปรับการฝึกและอบรม
6. จำคุก
วิธีการลงโทษที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สถิติคดีอาญาสถานพินิจจังหวัดสงขลา ปี 2545 = 1034 คดี
สถิติคดีอาญาสถานพินิจจังหวัดสงขลา ปี 2546 = 1068 คดี
สถิติคดีอาญาสถานพินิจจังหวัดสงขลา ปี 2547 = 1057 คดี
2. งานคดีครอบครัว
“คดีครอบครัว” ได้แก่คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว
เมื่อคำฟ้องหรือคำร้องขอในคดีครอบครัวซึ่งผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ศาลจะ ส่งสำเนา คำฟ้องหรือคำร้องมายังสถานพินิจ ฯ ซึ่งผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ จะมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติทำการสืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัวในคดีครอบครัว ประมวลและรายงานแสดงข้อเท็จจริง รวมทั้งเสนอความเห็นต่อศาลในคดีครอบครัว ซึ่งคดีครอบครัวจะอยู่ในบรรพ 5 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ฟ้องหย่า ขอใช้อำนาจปกครองบุตร เรียกบุตรคืน ขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ รับรองบุตร รับบุตรบุญธรรม เลิกรับบุตรบุญธรรม ขอทำ นิติกรรมแทนผู้เยาว์ ขออนุญาตสมรส ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ ฯลฯ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์และมุ่งถึงสวัสดิภาพและอนาคตของผู้เยาว์เป็นสำคัญ และคำนึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันของผู้เยาว์ด้วย
ในกรณีศาลเห็นควรตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ เป็นผู้กำกับผู้ใช้อำนาจปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ ในกรณีผู้เยาว์มีทรัพย์สินจำนวนมาก
บิดา มารดา ผู้ปกครองใช้อำนาจ /ปกครอง…
                              หน้าแรก    1     2    3        5