Make your own free website on Tripod.com
- 4 -
ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์ การคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริม สวัสดิภาพของบุตร รวมทั้งจัดหามาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือสามีภรรยาให้ปรองดองกัน ตลอดจนปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา และบุตร
จะเห็นได้ว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการมีความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์ ครอบครัวและสังคม โดยมีบทบาทเป็นองค์กรสวัสดิการสังคม (Social Welfare Organization) มีการพัฒนาระบบความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในการคุ้มครองให้สวัสดิภาพ สิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก ตลอดจนปกป้องและแก้ไขปัญหาสังคม (SocialProblem) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม (Social Justice) อันเป็นนโยบายและภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คำจำกัดความ

เด็ก หมายความว่า บุคคลอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์
เยาวชน หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
ผู้เยาว์ หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

สถานพินิจ ฯ จังหวัดสงขลา
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสงขลา ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2505 สถานที่ตั้งถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7431 3704
โทรสาร 0 7432 5028 มีผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
มีภารกิจที่สำคัญดังนี้
- งานด้านคดี
- งานบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชน

พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบ
1. งานคดีอาญา
สิทธิของเด็กและเยาวชน
เมื่อถูกจับกุมและถูกส่งตัวไปสถานพินิจ ฯ
1. เด็กหรือเยาวชนจะไม่ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
/คำร้อง…

2. คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องได้รับการพิจารณาทันทีและไม่เรียกหลักประกันสูงเกินควร
3. เด็กหรือเยาวชนที่ไม่สมควรถูกดำเนินคดีจะได้รับการแก้ไขและหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรม
4. เด็กหรือเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานควบคุมจะได้รับการปฏิบัติเสมือนอยู่ในบ้านได้รับการศึกษาเสมือน อยู่ในโรงเรียน
5. เด็กหรือเยาวชนจะไม่ถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนหรือวิธีการอื่นอันไม่สมควรแก่วัย
6. เด็กหรือเยาวชนมีสิทธิได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในครอบครัว
7. เด็กหรือเยาวชนจะมีน้ำสะอาดดื่มและใช้อย่างเพียงพอจะได้รับนมและอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 8. เด็กหรือเยาวชนจะมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดถูกสุขอนามัยมีที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ
9. เด็กหรือเยาวชนที่เจ็บป่วยจะรับการดูแลเป็นพิเศษและรับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที
10. เด็กหรือเยาวชนที่มีความประพฤติดีตั้งใจรับการศึกษาอบรมจนเป็นที่ประจักษ์จะได้รับการเสนอให้ปล่อยตัว ก่อนกำหนด หรือลดระยะเวลาฝึกอบรมในโอกาสอันควร
เมื่อเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดถูกจับกุม พนักงานสอบสวนต้องสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนโดยด่วนและนำตัวเด็กหรือเยาวชนส่งสถานพินิจภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน เมื่อสถานพินิจรับตัวเด็กหรือเยาวชนไว้แล้วจะควบคุมตัวที่สถานแรกรับ บิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถติดตามประกันตัวได้ซึ่งอยู่ใน ดุลยพินิจของของผู้อำนวยการสถานพินิจ หากผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ ไม่อนุญาตให้ประกันตัวสามารถยื่นคำร้องขอประกันต่อไปโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็น ผู้พิจารณา คำสั่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นที่สุด กรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวพนักงานต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่มีการออกหมายจับซึ่งพนักงานสอบสวนต้องทำหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา แทนหนังสือแจ้งการจับกุมพร้อมส่งตัวผู้ต้องหามา สถานพินิจ ฯ ซึ่งสถานพินิจฯไม่มีอำนาจควบคุมตัวจึงต้องส่งในวันเวลาราชการ ไม่ว่าผู้ต้องหาจะถูกควบคุมหรือไม่ สถานพินิจ ฯ มีหน้าที่ดังนี้
- สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย และฐานะของเด็กและบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระทำความผิดเพื่อรายงานต่อศาล
- ศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุแห่งการกระทำของเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดโดยทั่ว ๆ ไป จัดทำสถิติการกระทำความผิดดังกล่าวและเผยแพร่วิธีป้องกันหรือทำให้ลดน้อยลง

                               หน้าแรก     1      2    3     4        6