Make your own free website on Tripod.com
- 2 -

มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป การที่สังคมและประเทศชาติใดมีเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ มีครอบครัวที่มั่นคงและเข้มแข็ง ก็ย่อมเล็งเห็นได้ว่าสังคมนั้นหรือประเทศนั้น ๆ จะมีแต่ความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นสถาบันแรกที่มีความสำคัญมากที่สุด อย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ของครอบครัวหมายถึงการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครอบครัว ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว โดยเฉพาะบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์ย่อมได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวและจะมีผลยาวไกลถึงอนาคตเด็กและเยาวชนในภายภาคหน้า
โดยที่ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับทุกประเทศในโลก ที่ประสบปัญหาครอบครัวซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาเด็กและเยาวชน เพราะครอบครัวที่ขาดความพร้อมในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กและ เยาวชนเพราะความยากจน มีปัญหาความรุนแรงของครอบครัว (Domestic Violence) ครอบครัวขาดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ กับการทารุณกรรม ทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ครอบครัวที่เป็นแบบอย่างของการกระทำผิด สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจนกระทั่งถึงขั้นของการกระทำความผิด เมื่อครอบครัวประสบความล้มเหลว ไม่สามารถดูแลเด็กและเยาวชนให้มีความประพฤติเป็นที่ยอมรับของสังคม ด้วยเหตุนี้ระบบความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องรับผิดชอบ ต่อครอบครัวที่กระทำผิดหรือทำหน้าที่บกพร่อง ดังนั้น รัฐหรือองค์กรของรัฐจึงมีบทบาทที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงครอบครัว (Power of the State) ปรัชญา “Parent Patraie “ ซึ่งการเข้าแทรกแซงและการดำเนินการพิทักษ์คุ้มครองชีวิตครอบครัวและเด็กของรัฐ หรือองค์กรของรัฐ ก็เพื่อประโยชน์และการพิทักษ์คุ้มครองสวัสดิภาพครอบครัวและเด็ก องค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ ในการเยียวยา แก้ไขปัญหาของเด็กเยาวชนที่กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและปัญหาครอบครัว ได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านสวัสดิการสังคม (Social Problem) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม (Social Problem) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม (Social Justice)
บทบาทหน้าที่อันสำคัญของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในกระบวนการที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์ และครอบครัวภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 คือการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในคดีอาญา ได้แก่ การคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ในการกระทำใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตั้งข้อหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะได้รับการสันนิษฐานว่า เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าได้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสมในการต่อสู้คดีของเด็ก หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้อยู่ก็จะได้รับการจัดหาล่ามโดยไม่คิดมูลค่า เด็กและเยาวชนจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและความเคารพในศักดิ์ศรี เด็กหรือเยาวชนจะถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่เด็กมีสิทธิที่จะรับการติดต่อกับครอบครัวทางหนังสือโต้ตอบ และด้วยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม ฯลฯ

                                    หน้าแรก      1      2                     5         6